GETTING THE BEST FROM MAD DOG

SUT YDW I’N MEWNGOFNODI?
Byddwch cystal â sicrhau eich bod yn defnyddio eich rhif adnabod artist fel eich enw defnyddiwr oherwydd fe fyddwch wedi cael rhif pan wnaethoch chi gais i gofrestru am y tro cyntaf.

Os nad yw’ch cyfrinair yn gweithio, yna byddwch cystal â defnyddio’r cyswllt i ail-osod cyfrinair a bydd hwn yn anfon ebost at y cyfeiriad a gofrestrwyd. Yna cofiwch edrych ar y blychau spam a sbwriel rhag ofn i ebyst gael eu hanfon yno.

MAE ANGEN I FI AIL-OSOD FY NGHYFRINAIR?
Byddwch cystal â defnyddio’r cyswllt i ail-osod cyfrinair ar yr hafan. Caiff hyn ei anfon at y cyfeiriad e-bost wnaethoch chi ei gofrestru gyda ni, a chofiwch edrych ar y blychau spam a sbwriel. Unwaith i chi fewngofnodi gallwch newid eich cyfrinair am un mwy cofiadwy.
BETH YW FY ENW DEFNYDDIWR?
Eich enw defnyddiwr yw eich rhif adnabod artist a gawsoch pan wnaethoch chi gais i gofrestru.
RWY’ WEDI ANGHOFIO FY ENW DEFNYDDIWR?
Bydd rhaid i chi gysylltu â’r swyddfa os taw dyma’r achos, felly byddwch yn barod i ateb nifer o gwestiynau diogelwch.
SUT YDW I’N RHOI GWYBOD I CHI YNGL?N Â FY ARGAELEDD?
Yr unig ffordd o roi gwybod i ni am eich argaeledd yw drwy ddiweddaru eich calendr ar-lein. PEIDIWCH Â FFONIO’R SWYDDFA i wneud hyn os gwelwch yn dda.

Gwyrdd = ar gael
Coch = ddim ar gael

MAE FY AMGYLCHIADAU WEDI NEWID A DYDW I DDIM AR GAEL MWYACH
Byddai’n ddefnyddiol pe baech yn gadael i ni wybod, yn enwedig os nad ydych yn dymuno i ni gysylltu â chi mwyach. Byddwch cystal â danfon ebost at unsubscribe@maddogcasting.com. Cofiwch gallwch gadw i fyny gyda Mad Dog ar Facebook.
DYW FY NGHALENDR DDIM YN FY NGHANIATAU I FARCIO DYDDIADAU YN Y DYFODOL?
Chewch chi ddim gosod unrhyw ddyddiadau sydd yn dod i daro ar ôl eich cyfnod cofrestru. Unwaith i chi dderbyn a dilyn y cyfarwyddiadau ail-gofrestru bydd hyn yn eich galluogi i ddiweddaru eich argaeledd ar gyfer blwyddyn arall.
DWI HEB GAEL LLAWER O WAITH?
Mae hwn yn fusnes tymhorol gyda rhan gynta’r flwyddyn fel arfer yn dawel. Does gyda ni ddim rheolaeth dros y ceisiadau sydd yn dod mewn na chwaith y gair olaf yngl?n â phwy sydd yn cael ei ddewis 95% o’r amser

Cofiwch na fyddwn gan amlaf yn penderfynu ar y broses ddewis – y cynhyrchiad sydd yn gyfrifol am hyn. Mae natur y busnes yn golygu y cewch eich gwrthod heb unrhyw eglurhad. Os yw hyn yn broblem, yna mae’n bosib y byddwch yn penderfynu nad yw hyn yn rywbeth i chi! Peidiwch â galw os gwelwch yn dda, oherwydd fe fydd hynny ddim yn cynyddu eich siawns o gael gwaith ac mae’n lleihau ein hamser i allu sicrhau mwy o waith!

SUT ALLA I GYNYDDU FY SIAWNS O GAEL GWAITH?
Gwnewch yn siwr fod eich calendr wedi ei ddiweddaru a’ch bod wedi llenwi cymaint â phosib o’ch proffil gan gynnwys eich holl fedrau a ieithoedd, tarddiad a golwg ethnig gan y bydd hyn yn rhoi mwy o gyfle i chi ymddangos wrth chwilio am artistiaid. Byddwch cystal â pheidio a gor ddwedud gan y bydd hyn yn peri probkemau i chithau ac i ninnau! O ran lluniau, os ydych chi’n berchen ar wisg(oedd) neu wisg gyda’r nos, neu fod gyda chi gi neu gath, fe allwch fod eisiau lanlwytho lluniau o’r rhain er mmwyn i ni allu gweld rhain ar unwaith pe baem yn chwilio am y pethau hyn.
OES MODD I FI NEWID FY LLUN?
Yr unig bryd y gallwn gynnig lluniau newydd yw drwy’r broses ail-gofrestru. Pan gewch chi eich gwahodd i ail-gofrestru, byddwch yn cael eich gofyn os ydych chi wedi newid eich ymddangosiad. O’r fan hyn, gallwch ddilyn y cyfarwyddiadau i ofyn am lun newydd. Byddwn mewn cyswllt wedyn i drefnu sesiwn er mwyn cymryd y lluniau hyn.
RWYF WEDI NEWID FY NGOLWG FELLY GA I GAEL LLUN NEWYDD?
Yr unig bryd y gallwn gynnig lluniau newydd yw drwy’r broses ail-gofrestru. Pan gewch chi eich gwahodd i ail-gofrestru byddwch yn cael eich gofyn os ydych chi wedi newid eich ymddangosiad. O’r fan hyn, gallwch ddilyn y cyfarwyddiadau i ofyn am lun newydd. Byddwn mewn cyswllt wedyn i drefnu sesiwn er mwyn cymryd y lluniau hyn.
MAE FY MESURIADAU WEDI NEWID – BETH DDYLWN I EI WNEUD?
Byddwch cystal â dod i gyswllt drwy’r ffôn a gofyn am gymryd mesuriadau newydd. Rhaid i ni gymryd y mesuriadau ein hunain er mwyn eu gwirio.

BWCIO A BOD AR SET

RWY’N FFILMIO FORY A DYDW I HEB GAEL AMSER GALWAD?
Yn aml cawn holl fanylion y diwrnod ffilmio (amser galwad, lleoliad manwl) yn hwyr iawn ar y noson cyn ffilmio. Byddwn wedyn yn ceisio’n gorau glas i yrru nhw atoch cyn gynted a bo modd ond nid yw hwn yn bosibl bob tro. Fodd bynnag, os na fyddwch wedi clywed cyn 5pm y noson flaenorol yna danfonwch neges destun at reolwr/cynorthwyydd y project sydd yn ymdrin â’r job.
RWYF WEDI CAEL ADAMWAIN AR SET
Byddwch cystal ag adrodd y ddamwain ar unwaith i’r Cyfarwyddwr Cynorthwyol sydd yn gyfrifol amdanoch chi. Dylid cwblhau adroddiad damwain a’i lofnodi gan y Cyfarwyddwr Cynorthwyol, ac mae’n bosibl y byddan nhw’n gofyn i chithau ei lofnodi hefyd. Cysylltwch â’ch Rheolwr Project yn Mad Dog i roi gwybod iddyn nhw yngl?n â’r hyn sydd wedi digwydd cyn gynted a bo modd.
CAFODD FY EIDDO EI DDIFRODI AR SET
Byddwch cystal ag adrodd y digwyddiad ar unwaith i’r Cyfarwyddwr Cynorthwyol sydd yn gyfrifol amdanoch ar unwaith. Yn ddelfrydol fe ddylai chi geisio gael rhywbeth ysgrifenedig o flaen llaw sydd yn datgan yr hyn a ddigwyddodd ac sydd wedi cael ei lofnodi gan y Cyfarwyddwr Cynorthwyol. Yn yr un modd, rhowch wybod i’ch cyswllt yn Mad Dog cyn gynted â phosib.
ROEDD YN RHAID I FI ADAEL YN GYNNAR OHERWYDD SALWCH
Gwnewch yn sicr fod y Cyfarwyddwr Cynorthwyol yn ymwybodol o hyn a’i fod wedi ei adlewyrchu ar eich slip (os hwn yn swydd gyda bonyn). Yn ddelfrydol gadewch i’ch Rheolwr Project wybod beth sydd wedi digwydd.
MAE RHYWBETH ARALL WEDI MYND O’I LE AR Y SET
Gall enghreifftiau o hyn gynnwys saethu am gyfnod llawer hirach na’r disgwyl heb unrhyw fwyd na diod. Er nad yw ffilmio yn un o’r sefyllfaoedd mwyaf cyfforddus o reidrwydd, mae yna ganllawiau ar gael yngl?n â sut mae trin artistiaid ychwanegol. Holwch yn gwrtais gyda Chyfarwyddwr Cynorthwyol ac os ydych yn teimlo fod yna broblem yn parhau i fodoli, gadewch i Mad Dog wybod os oes problem. Rydym ni yma i’ch cynrychioli

CYFRIFON A CHYFLOGAETH

FAINT GALLAF DDISGWYL CAEL FY NHALU?
PRYD YDW I AM GAEL FY NHALU?
Byddwch cystal â chaniatau 8 wythnos o’r dyddiad ffilmio fel canllaw i hyn. Gwiriwch adran gyfrifon eich proffil personol oherwydd os ydych chi ar y gyflogres nesaf bydd gan hwn yr wybodaeth yngl?n â faint ag unrhyw ddidyniadau.

Golyga Cyflogres Nesaf Next (Next Payroll) eich bod ar y gyflogres nesafd a bydd eich taliad yn eich cyfrif gan amlaf erbyn diwedd busnes ar y Dydd Mawrth canlynol.

Golyga Prosesu (Processing) ein bod wedi anfonebu am y gwaith a wnaethoch, bydd fel arfer yn cymryd 6 wythnos i gasglu’r arian

Golyga Archebwyd (Booked) nad yw’r gwaith yma wwedi cael ei anfonebu eto, hyd yn oed os yw hyn ar ôl y dyddiad ffilmio. Gall gwirio pwy sydd wedi mynychu ac anfonebu’n gywir gymryd peth amser.

CYFNOD COFRESTRU
dyma pryd ddaethoch chi mewn i gofrestru ac ar hyn o bryd mae’n digwydd nail yn y gwanwyn neu’r hydref. Bob blwyddyn, byddwn yn anfon gwahoddiad drwy ebost i’r artistiaid hynny y dymunwn ail-gofrestru am flwyddyn arall.
AM BETH MAE’R HOLL DDIDYNIADAU?
Caiff Yswiriant Gwladol (YG) ei ddidynu gennym ar ffilmiau, a gan y cynhyrchiad ar Deledu a Hysbysebion. Gallwch enill hyd at £149 yr wythnos cyn y caiff YG ei godi arnoch.

Caiff TAW ei gymryd yn erbyn pob taliad yn ôl y gyfraith ac ar hyn o bryd mae’n 20%. Rhaid i ni godi TAW ar unrhyw gomisiwn y byddwn yn ei gymryd a hefyd pan fyddwn yn cymryd eich ffi llyfr.

AM BETH MAE’R TAW? A PHAM MAE’N RHAID I FI EI DALU?
Yn gyfreithiol mae’n rhaid i ni dynnu TAW ar y comisiwn y byddwn yn ei gymryd, yn yr un modd ag y byddwch yn talu TAW i saer neu blymwr pan fyddwch wedi gofyn am y gwasaneth fyddan nhw’n ei roi. Mae’r un peth gyda ni.

Ffi Llyfr – Caiff hwn ei o’ch jobyn cyntaf yn ystod eich cyfnod cofrestru. Caiff ei gymryd unwaith y flwyddyn o’ch jobyn cyntaf. Ni fyddwn yn codi unrhyw ffioedd os na fyddwch wedi gweithio i ni.

WHAT IS THE NATIONAL INSURANCE THRESHOLD?
Mae’r trothwy YG wythnosol yn £149. Unwaith y byddwch yn enill mwy na hyn, bydd YG yn daldwy ar gyfer y taliad llawn.
SUT Y GWN I BETH I’W DDATGAN AR DDIWEDD FY MLWYDDYN DRETH/ GA I GAEL FFURFLEN DALIAD?
Byddwn yn rhoi’r wybodaeth yma i chi ar gyfer pob jobyn y byddwch chi yn ei wneud fel rhan o’n gwasanaeth. Rhiad i chi fewngofnodi i’ch proffil ac edrych o dan ein hadran cyfrifon. Er mwyn arddangos eich slip tâl cliciwch ar y dyddiad talu a danlinellwyd a bydd dogfen pdf o’ch slip tâl yn ymddangos. Gallwch ebostio hwn neu ei safio neu brintio o’r fan hyn.
BETH YW FY STATWS CYFLOGAETH?
Nid eich cyflogwr yw Mad Dog Casting ond yn hytrach eich Asiant ydym ni.

Rydych yn hunan gyflogedig, yn ôl eich cytundeb gyda Mad Dog Casting

MAE ANGEN P45/P60 ARNA I
Rydych yn hunan gyflogedig ar gyfer y gwaith fyddwch chi’n ei wneud gyda Mad Dog, felly does dim modd i ni roi un o’r rhain i chi.
MAE ANGEN I FI NEWID FY MANYLION BANC?
Er mwyn gwneud hyn, mewgofnodwch i’ch proffil personol ac yna gallwch eu newid ar eich pen eich hun.

Cliciwch ar taliad (payment) yna golygu (edit) a byddwch yn gallu newid y manylion yma. Mae hyn yn eu hawdurdodi ar gyfer eu defnyddio.

BETH MAE “DIDYNIADAU ERAILL (OTHER DEDUCTIONS)” YN EI OLYGU?
Ar hyn o bryd golyuga didyniadau eraill unrhyw YG a ddiynir gan y cwmni cynhyrchu. Allwn ni ddim rhoi rhain yn y golofn didyniadau YG oherwydd mai’r cwmni cynhyrchu wnaeth y didyniadau hyn NID NI.
RWY’N HAWLIO BUDD-DÂL, OES RHAID I FI DDATGEN FY NHALIADAU DRWY MAD DOG?
Mae angen i chi ofyn am gyngor o’r swyddfa rydych yn hawlio budd-dâl ohoni. Allwn ni ddim eich cynghori yngl?n â hyn.
PAM YDW I WEDI TALU MWY O YG UN WYTHNOS NA’R LLALL?
Mae’r trothwy YG wythnosol yn £149. Unwaith y byddwch yn enill mwy na hyn, bydd YG yn daldwy ar gyfer y taliad llawn.
RWY’ WEDI CAEL FY EITHRIO RHAG TALU YG DOSBARTH 2. SUT YDW I’N DATGAN HYN?
Dydyn ni ddim na’r cwmni cynhyrchu chwaith yn ymwneud â didyniadau YG Dosbarth 2, felly does dim angen datgan hynny i ni.
RWYF WEDI TALU YG OND RWYF WEDI FY EITHRIO?
Mae angen i chi roi gwybod i ni o hyn drwy anfon copi o’ch tystysgrif eithrio rhag YG at accounts@maddogcasting.com, Os nad oes un gyda chi gallwch alw Cyllid a Thollau ei Mawrhydi ar 0845 302 1479 i ofyn am gopi.
BETH FYDD YN DIGWYDD OS CAIFF FY MONYN EI ADDASU GABN Y CWMN I CYNHYRCHU AR ÔL I FI EI LOFNODI?
Byddwn yn gwirio i sicrhau bod unrhyw addasiad wedi cael ei newid yn unol â chyfraddau cytundeb FAA neu ba bynnag cytundeb cyfradd sydd yn weithredol ar gyfer y cynhyrchiad (byddwch yn cael gwybod yngl?n â chyfraddau ar unrhyw ymholiad gwaith bob tro). Weithiau fe all cyfraddau gor-amser gael eu cyfrif yn anghywir ar ddamwain wrth lofnodi pobl oddi ar y set. Caiff y rhain eu gwirio pan fydd y bonion yn cyrraedd cyfrifydd y cynhyrchiad a’u haddasu yn ôl yr angen.
DWI HEB GAEL BONYN?
Os na gewch chi fonyn gan gynhyrchiad FFILM, gofynwch i’r Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar set ac os na gaiff hwn ei ddatrys ar set rhowch wybod i ni ar unwaith. Gyda ffilmiau, dsyma’r prawf eich bod wedi gweithio a gellir eich talu pan fydd gan chithau, y cwmni cynhyrchu a ninnau gopi YN UNIG.

Gyda chynhyrchiadau teledu a hysbysebion mae’n wahanol (does dim bonyn yn cael ei roi allan), fodd bynnag mae’n syniad da i gadw cofnod o’r oriau y buoch yn gweithio ac os gweithiwyd gor-amser gormodol, neu os ydych yn credu i chi gael eich amlygu yn hytrach na bod yn artist cefndir, cysylltwch â’r rheolwr project y diwrnod ar ôl i chi ffilmio.

FE GES IF Y NHALU LLAI NAC OEDDWN I’N EI DDISGWYL?
Cyn i chi roi caniad i’r swyddfa, byddwch cystal â mewngofnodi i’ch proffil personol ar-lein, a gwiriwch fanylion eich taliad gan fod pobl yn aml yn anghofiop pethau fel ffioedd archebu a didyniadau YG.
DOES GEN I DDIM CYFRIF BANC?
Os nad oes gyda chi gyfrif banc ni fyddwn yn gallu eich cofrestru.
©2018 Mad Dog Casting. All rights reserved