MAD DOGS GARTREF

 • Os bydd un o staff Mad Dog yn eich ffonio, rhowch ganiad ‘nôl os gwelwch yn dda. Byddwn yn disgwyl eich galwad. Cofiwch wirio’ch negeseuon llais yn gyntaf er mwyn i chi ofyn am y person cywir.
 • Atebwch negeseuon Mad Dog ar y cyfle cynharaf. Os ydych yn gwirio am swydd, byddwn yn disgwyl eich ymateb. Os byddwn yn gwirio eich argaeledd bydd enwau’r sawl sydd yn ymateb yn gyflym a chywir yn fwy tebygol o gael eu cynnig.
 • Mae rhoi rhwybeth mewn pensil yn awgrymu i ni eich bod yn cadw’r dyddiad yn RHYDD oni bai y byddwn yn clywed fel arall.
 • Byddwch yn cael eich bwcio ar sail y lluniau sydd gyda ni ohonoch. Annogwn bobl i gadw’r ‘edrychiad’ yn y llun. Pe baech yn newid eich gwallt yn ddramatig, byddwch cystal â dangos hyn ar eich proffil a soniwch am hyn mewn unrhyw negeseuon.

MAD DOGS YN PARATOI AM FOD AR SET

 • Gwnewch yn sicr eich bod yn agos i’r ffôn y diwrnod cyn i chi ddod ar set. Fe all fod angen i ni neu’r cynhyrchiad eich ffonio.
 • Sicrhewch eich bod yn darllen pob un o’r manylion a gawsoch a CHOFRESTRWCH.
 • Cofiwch os gwelwch yn dda fod pob artist wedi cael ei archebu am reswm. Os na fyddwch yn ymddangos, neu’n tynnu allan wedi i chi gael eich bwcio, byddwch yn gadael ninnau A’r cynhyrchiad i lawr a byddwch o ganlyniad yn cael eich tynnu o’n llyfrau.
 • Mae’n hanfodol eich bod yn brydlon bob tro, p’un a yw am ffitio neu ffilmio.
 • Sicrhewch eich bod yn dilyn cyfarwyddiadau coluro, gwisg, gwallt, barf ac aeliau yn gywir. Dyma’r cyfarwyddiadau i sicrhau eich bod yn gweddu i steil y ffilm.
 • Peidiwch dod ag unrhyw bethau gwerthfawr a dewch a chyn lleied o eiddo â phosib.
 • Dim gemwaith, dim colur, dim farnis ewinedd a dim lliw haul (oni bai eich bid wedi cael cyfarwyddyd fel arall)
 • Cynlluniwch eich taith i’r set. Os taw yn Llundain mae’r jobyn gallwch wirio gwefan TFL i gynllunio’ch taith. Byddwch yn cael cyfeiriadau ar gyfer pob jobyn a gallwch eu gwirio ar Google Maps.

MAD DOGS AR SET

 • Bydd yn cymryd peth amser i gofnodi eich bod wedi cyrraedd yn y bore ac i gofnodi eich bod yn gadael ar ddiwedd y dydd. RHAID i chi gofndoi mewn ac allan – (h.y. cael bonyn yn y bore a’i ddychwelyd ar ddiwedd y dydd). Dyma sut y gwyddom eich bod wedi gweithio a dyma sut y cewch eich talu.
 • Sicrhewch eich bod yn llenwi eich Enw, Cyfeiriad, Rhif Ffôn a Rhif YG ar eich bonyn, a llofnodwch hi er mwyn sicrhau y cewch eich talu.
 • Rhaid i chi wneud yr holl oriau sydd eich angen ar set, ac aros hyd nes eich bod yn cael rhyddhau. Fe all y dyddiau hynny fod yn hirach na’r disgwyl felly paratowch ar gyfer hynny. Os byddwch yn mynd dros y roriau a gytunwyd ar set, fe gewch eich talu gor-amser.
 • Mae angen i chi aros ar set, neu lle cewch eich cyfarwyddo i wneud gan y Cyfarwyddwyr Cynorthwyol a’r rhedwyr, hyd yn oed os nad ydych yn cael eich ffilmio. Fe all fod eich angen yn hwyrach ac rydych yn cael eich talu am eich amser o hyd.
 • Peidiwch byth â chymryd ffonau teithiol na chamerau ar set, gadewch nhw yn yr uned.
 • PEIDIWCH CYMRYD LLUNIAU AR SET OS GWELWCH YN DDA.
 • PWYSIG IAWN: Bydd gofyn i chi fod yn rwymedig i gyfrinachedd llym ar bob cynhyrchiad. Rhaid i chi beidio â rhannu lluniau na unrhyw wybodaeth ynglŷn â’r cynhyrchiad ar Twitter, Facebook neu unrhyw wefan rhwydwaith cymdeithasu neu ar y rhyngrwyd. Bydd methu â chadw at hyn yn golygu cael eich tynnu o’r project, ein llyfrau ac o bosib yn dwyn camau cyfreithiol.
 • Peidiwch siarad gyda’r prif actorion na do di gyswllt â nhw oni bai eu bod yn do di gyswllt âchi yn gyntaf.
 • Os byddwch yn gwisgo gwallt gosod, peidiwch â’i dynnu eich hun. Arhoswch i bobl coluro neu gostiwm wneud hyn drostoch chi.
 • Os oes gyda chi unrhyw eitemau o’ch gwisg, sicrhewch eich bod yn eu dychwelyd ar ddiwedd y dydd.
 • Y Cyfarwyddwyr Cynrothwyol sydd yn gyfrifol ac sydd yno i edrych ar eich holau ac i sicrhau eich bod yn ddiogel, a bod y ffilmio’n mynd yn iawn. Gwrandewch ar yr hyn sydd ganddyn nhw neu’r rhedwyr ei ddweud.
 • Os oes angen i chi adael y set am unrhyw reswm (mynd i’r tŷ bach, gwneud galwad ffôn, neu am unrhyw reswm arall) byddwch cystal â sicrhau bod hyn yn iawn gyda’r cyfarwyddwyr cynorthwyol neu’r rhedwyr yn gyntaf – fe allwch fod ar fin cael eich galw i’r set.
 • Byddwch yn broffesiynol os gwelwch yn dda – rydych yn gynrychiolydd Mad Dog. Bydd ymddygiad gwael tuag at griw neu gyd-artistiaid yn adlewyrchu’n wael arnoch chithau a ninnau. Yn fwy aml na dim, cawn adborth gadarnhaol iawn gan gwmniau cynhyrchu – dyma sydd yn ein gwneud ni’n fwy tebygol o eisiau roi eich enw ymlaen am waith yn y dyfodol!
 • Yn bennaf oll, gwnewch yn siwr eich bod yn mwynhau’r diwrnod!
©2018 Mad Dog Casting. All rights reserved